Bhaigiri Status In Marathi

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi

Bhaigiri Status In Marathi ( Dadagiri Status In Marathi ) are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathi bhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status.
 1. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो 
 2. पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का 
 3. तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा 
 4. अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे 
 5. हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे 

Marathi Bhaigiri Status

Marathi Bhaigiri Status
Marathi Bhaigiri Status

 1. रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥
 2. मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी 
 3. ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिरी दादागिरी नाही माझी Style आहे बर का 
 4. भाईगिरी म्हणजे कोणाला भीती दाखवणे नाही भाईगिरी म्हणजे भावान साठी काही पण करणे 
 5. भाईगिरी Means माझी Style समज ले के नाही  
 6. ज्या हवेत लोकांचे कपडे पण उडून जातात त्या हवेत तर मी माझे कपडे सुकवतो वेळा आणि तू मला शिकव शील म्हणतो 
 7. माझा वर जळत असाल तर जळत राहा कारण जळव नारा पण मीच अहो आणि बुजव नारा पण मीच 
 8. भाऊ बोलण्याचे नसीब तर फक्त माझा मित्रान ना दिले आहे मी, नाही तर माझे शत्रू तर आज पण मला त्याचा बाप बोलतात बर का 
 9. जीवन हे एक लडाई आहे जात मी पालन आहे 
 10. काही पण करायच पण मला hert नाही करायच बेटा

Bhaigiri Status Marathi Download

Bhaigiri Status Marathi Download
Bhaigiri Status Marathi Download

 1. भाईगिरी हे सांगड्याना जमत नाही रे म्हणून माझ सारख्या होण्याचा विचार सुध्या कडून ताक तुझा मनातून 
 2. गर्दी मधी तर फक्त कुत्रे येतात रे भावा वाघ तर एकटाच येतो नेहमी हे लकसात ठेव बर का 
 3. जे सोबत गर्दी घेउन येतात ना ते असतात Gangster, आणि जो एकटा येते ना आणि सर्व काही हालऊन देते तो असतो Monster 
 4. लकसात ठेव तू जर Ganster, आहे तर मी MONSTER आहे 
 5. भाईगिरी तर करतो पण लोकांचा मनावर पण राज करतो बर का 
 6. अरे वेळे, बाबा ला बोल माझा area मधी येउन तर बगा खरी Respect काय असते जे फक्त माझा नावानी मिळते 
 7. हिरो तर मित्रान साठी अहो तुमचा साठी तर मी दादा अहो 
 8. हिंमत यावादी आहे के नरका पुळे पण पाप करतो मी 
 9. भाईगिरी तर मेलावर पण करेल, मी झोपेल ते पण तुमचा कानड्यावर 

Bhaigiri Status In Marathi Text

Bhaigiri Status In Marathi Text
Bhaigiri Status In Marathi Text

 1. खराब तर मी खूप जास्तच आहो पण काय करू एवढी respect आहे के कोणी बोलत नाही अस
 2. माझात वाईट गोष्टी खूप असतील पण कोणी ते मला सांगून देईल एवढी कोनात हिंमत नाही बर का 
 3. माझासाठी तर भाईगिरी म्हणजे रॉयल पणात जगणे आहे बाकी तुमि तुमच बगुन घ्या 
 4. अरे वेळे तुझा Attitude तुझा घरी दाखव नाही तर जसे Status Change करतो ना तस तुला पण Change  करून देणार बर का 
 5. भाईगिरी चे Status तर कोणी पण ठेउ शकते पण रिअल भाईगिरी काय असते ते पाहायची इच्छा असेल तर येउन जाजो 

Dosti Bhaigiri Status In Marathi

Dosti Bhaigiri Status In Marathi
Dosti Bhaigiri Status In Marathi
 1. भाईगिरी चे दुसरे नाव म्हणजे मैत्री 
 2. माझासाठी तर भाईगिरी चा एकच Meaning होतो तो म्हणजे माझा सर्व भाऊ माझा सोबत असणे 
 3. आमी समुद्रा सारखे आहो आमाला जर Distrub केले ना तर सर्वाना वाहून नेहु बर का 
 4. आमी शांत काय झलो तुमि तर बडबड करू लागले हो, एक लक्षात ठेवा वाग जरी झोपला ना तरी तो वागच असतो बर का 
 5. आमी एकाच Coin चे दोन वेग वेगळे भाग आहो, पण एक आहो, हे लक्षात ठेवा नाही तर पुळे काय होणार आहे तुमि विचार सुध्या करू नाही शकत बर का 

Royal Bhaigiri Status In Marathi

Royal Bhaigiri Status In Marathi
Royal Bhaigiri Status In Marathi

 1. बादशाह आहो, बादशाह बनून राहेल, म्हणून तुमचे ही भाईगिरी दादागिरी तुमचा घरी ठेवा बर का
 2.  रॉयल पण हे भाईगिरी चे दुसरे नाव आहे, आणि मी भाईगिरीत तच जगतो बर का 
 3. रॉयल पण हे भाईगिरी चे दुसरे नाव आहे, आणि मी भाईगिरीत तच जगतो बर का 
 4. शहरात तर आपली भाईगिरी चालते पण मनावर तर तुझे दादागिरी चालते वेळे 
 5. घरा बाहेर जातो तर अस वाटतं मी त्याला भाई नाही त्याचा राजा आहो के काय 

Dadagiri Status In Marathi

Dadagiri Status In Marathi
Dadagiri Status In Marathi

 1. माझा विरुद्द काही करण्या कधी १०० दा विचार करून घे कारण तुझा mobile phone मधी जेवढे Contact आणि Number आहेत ना तेवढे लोक तर माझा एका आवाजात इथे उब होतील बर का 
 2. ज्याला तू दादागिरी समाज तो ना ते तर माझा साठी फक्त warmup आहे रे वेळा म्हणून तुझे दादागिरी तुझा परतच ठेव बर का
 3. दादागिरी तर खूप झाली आता, आता वेळ आहे भाईगिरी ची
 4. १० लोक सोबत आणून तर कोणी पण भाईगिरी करते माझा सारख एकटं येउन दादागिरी करून दाखव तर मानेल 
 5. मी तुझा सारख भित्रा नाही रे के स्वताचा Area मधी भाईगिरी दाकवेल, माझात दम तर एव्हडा आहे के तुझा घर पूड येउन तुला मारेल बर का 

Marathi Dadagiri Status

Marathi Dadagiri Status
Marathi Dadagiri Status

 1. चल निघ आता घरा बाहेर दाखव तो तुला के दादागिरी आणि भाईगिरी असते काय 
 2. जे लव्हकर भेटलं ते मला पाहिजे पण नाही, पाहिजे तर ते जे देवाने नसीबत लिहिलेच नाही 
 3. तसा तर मी शांत आहो पण जर कोणी मला त्याची भाईगिरी दाखवली ना तर मी त्याला माझी दादागिरी दाखवल्या शिवाय राहत नाही बर का 
 4. जे भेटत नसते ते जबरदस्ती मिडवणे म्हणजे दादागिरी होय
 5. आता कोणी तरी नवीन शत्रू पाहिजे राव कारण जुने सर्वे तर माझे दिवाने झाले आहे 

Dadagiri Status In Marathi Fb

Dadagiri Status In Marathi Fb
Dadagiri Status In Marathi Fb

 1. आज काळ तर असा वेळ सुरु घाला आहे के मित्रान पेक्ष्या जास्त तर शत्रू माझा दादागिरी चे दिवाने झाले आहे 
 2. आता जरुरत नाही त्या खोटा मित्रांची बस आता मी आणि माझी दादागिरी एकटेच ठीक आहो 
 3. मित्रांची दादागिरी पण कमाल असते, किती बोले, किती पण मारेल तरी आवडते 
 4. दादागिरी कारणात तर मजा येते बूट जो आनंद मैत्री मधी दादागिरी करण्यात येतो ना तो दुसऱ्या कोणता जागी नाही येत 
 5. अरे तू काय दादागिरी दाखवतो मला वेळा, माझा तर रंगतातच दादागिरी भाईगिरी भरेल आहे 

Bhaigiri Status In Marathi Download

Bhaigiri Status In Marathi Download
Bhaigiri Status In Marathi Download
 1. मला जर तू A For Attitude दाखव शीलना तर माझ्या B For Bhaigiri साठी Ready राहाजो 
 2. चेहरा वर नको जाउ रे तू जेवढे कांड करून बसला आहे ना तेवढे तर मी एकाच दिवसात करतो बर का 
 3. तुला काय वाटतं वेळे के तू मला सोडून जाशील तर मी मारून जाणार चल हात ....पोरगी आहे तू ओक्सयजन नाही बर का 
 4. ज्या भाईगिरी ची तू दिवाणी होती तच भाईगिरी दादागिरी आज सोडला लावत आहे ... चल निघ इतुन मी जसा आहे तसाच Best  आहे .. राहायचा असेल मी जसा आहे except कर 
 5. मुलींना पटवण्याचा Best Idea म्हणजे भाईगिरी दादागिरी 

Bhaigiri Status Download

Bhaigiri Status Download
Bhaigiri Status Download
 1. मी Attitude वाला आहो तर माझी बायको दादागिरी करणारी पाहिजे बर का 
 2. भाईगिरी तर एवढी जास्त झाली आहे आता की लोक तर काय माझे बायको पण मला भाऊ दादा आणि भाई बोलते आता 
 3. कोणी पण विकत घेउन घेण्याऱ्या पेपर नाही माझ मन Daimond आहे जे तुमचा औकात बाहेर आहे 
 4. गर्लफ्रेंड बोलते तू हे सर्व सवय सोडून दे आणि शरीफ हो, पण आता तिला कोण सांगेल शरीफ तर आज काळ लहान पोरं सुद्धा नाही  
 5. भाईगिरी तर ते नसते जेवा मोठे मोठे लोक सुद्धा तुमाला भेटण्यासाठी Waiting List मधी असतात 

Bhaigiri Dadagiri Status In Marathi

 1. जेवा काम सीड्या मार्गाने होत नाही ठेवा भाईगिरी कामात येते 
 2. रंगतात तर आज पण राग आहे आमचा म्हणून तर  आमी थंडे नाही गरम आहे 
 3. रंगत गरम आहे म्हणून तर दुनियात रुबाब आहे 
 4. भाईगिरी आणि दादागिरी फक्त लोकांवर चालते पण जेवा तू पुळे येते ना तर ते फूस होउन जाते 
 5. तुझासाठी हे दुनिया काय भाईगिरी आणि दादागिरी पण सोडू सांगतो वेळे बस बोल तर तू 

Bhaigiri Dadagiri In Marathi

 1. विचार कर जर मी तुझासाठी हे भाईगिरी दादागिरी सोडू शकतो म्हणजे मी तुझासाठी काय काय करू शकतो 
 2. माझ मन एवढे पण सस्ते नाही के कोणावर पण मरून जाणार, तुझा त्या Attitude साठी पागल अहो नाही तर तू काही परी नाही आहे वेळे 
 3. परी नाही माझा सोबत दादागिरी करणारी पाहिजे राव 
 4. Sweet नाही दादागिरी ची दिवाणी पाहिजे 
 5. माझी वाली जेव्हडी cute तेव्हडीच भारी आहे म्हणून जरा संबाडून  

Bhaigiri Dadagiri Status In Marathi

 1. या जगाला फक्त एकच भाषा समजते ते म्हणजे दादागिरी भाईगिरी 
 2. प्रेमाने नाही दादागिरी आणि भाईगिरी ने चालते हे दुनिया हे नेहमी लक्षात ठेवा 
 3. प्रेम असो के दादागिरी असो feeling तर VIP सारखी येते दोनीत
 4. आज काही नाही म्हणून अस नका समजू के पुळे माझा काही नाही होउ शकत, आणि विचार केला असेल तर पुळे जाउन ओळख नका काडजा 
 5. Line तर खूप पोरी मारतात ग माझावर पण काय करावं हे मन तर फक्त तुझा मागे पागल आहे 

Bhaigiri Dadagiri Marathi Status

 1. तुझा घमंड तू तुझा कडेच ठेव कारण माझी अकड त्या वरून खूप मोठी आहे 
 2. लोकानसाठी उब राहेल अशी माझी फितरात नाही, मला तर अस बाणाईच आहे के लोक माझासाठी उब राहतील 
 3. समोर चालायची सवय लावा भावांनो नाही तर कोणी ना कोणी तुमाला मागे सोडून तुमचा पुढे चाला जाईल बर का 
 4. दुनियाला स्वताचा स्वप्नान पुळे झुकवणे आले म्हणजे तुमाला खरे जगणे आले 
 5. पोरीनची Respect करण आणि शत्रून ना मारणं आमी कधीच विसरत नाही बर का 

Dadagiri Status In Marathi For Facebook

 1. डोळे झुकून बोलणं शिकून जा रे कारण तुमि औकात नाही माझा पुळे डोकं उचलायची 
 2. माझी तुझी हे मैत्री सगळयात भारी ज्याला बगुन जळते हे दुनिया सारी 
 3. अरे तू काय भाईगिरी दाखवतो मला माझी तर फोटो सुद्धा तुझा पेक्ष्या जास्त भाईगिरी करते FB वर 
 4. गर्दी जमा करून तर कोणी पण माहोल करू शकते पण खरी मजा तर तेवा आहे के फक्त आपले नाव ऐकुण ते पूर्ण गर्दी कापली पाहिजे 
 5. तुझी औकात तू विसरू नको कारण जर मी खरी दादागिरी दाखवली ना तर तू कुठलाच नाही राहशील बर का 

Last Words,
Guys if you like my post Bhaigiri Status In Marathi then please share this post to all your friends and Bhailog. And if you want to anything about this post then please comment in the comment section of this post. bye bye see u in next post of status in marathi.

No posts.
No posts.